Provedeme vás projektem od začátku až do konce

Realizovat Decentral je výrazně jednodušší než budovat centrální kanalizaci. Přesto je to pro obce projekt za miliony, někdy i desítky milionů korun a je to práce i s přípravou na minimálně 2 roky. Je třeba se připravit na spoustu otázek právních i praktických:

1

Před podáním žádosti

V počáteční fázi projektu zajistíme obcím vypracování technicko-ekonomické studie, která posoudí, zda příslušná obec vyhovuje požadavkům dotační výzvy. V rámci studie rovněž prověříme, zda je Decentral v souladu s územním plánem obce (ÚP), s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK) a s programem ochrany přírody (POP).

Dále pomůžeme uspořádat prezentaci pro zastupitele i obyvatele obce, kde jsou seznámeni s podmínkami projektu a kde se zjišťuje předběžný zájem min. 30 % obyvatel obce. Zde se také představí decentrální odkanalizování obce a občané se seznámí mimo jiné i s funkcí ČOV, její údržbou a provozem.

1–2 měsíce
Před podáním žádosti
2

Příprava a podání žádosti

Jako další krok zajistíme dopracování T-E studie do formy odborného posudku (OP) potřebného pro žádost na SFŽP. Jako součást posudku vypracuje autorizovaná osoba i zjednodušenou projektovou dokumentaci (ZPD). Při jejím vypracovávání už probíhá zaměření konkrétních míst instalací ČOV, konzultace a odsouhlasení s vlastníky pozemků a předběžná kalkulace nákladů.

V této fázi zapojujeme už i administrátora dotace, který pomůže obci se všemi konkrétními kroky a úkony potřebnými pro podání žádosti u SFŽP a je k dispozici i po celou dobu realizace. Jde např. o souhlasy občanů, doklady o možnostech spolufinancování ze strany obce, podpisy smluv s občany a další. Nakonec zajistí administrátor vlastní podání žádosti na SFŽP.

3-5 měsíců
Příprava a podání žádosti
3

Vypracování projektové dokumentace

Posouzení žádosti ze strany SFŽP trvá obvykle 3 měsíce. Po úspěšném schválení žádosti a přiznání dotace má obec 12 měsíců na vypracování projektové dokumentace (PD), získání stavebního povolení a výběr dodavatele. Proto adminitrátor dotace zajistí jako první výběrové řízení na zpracovatele PD. Součástí PD je obvykle i geodetické zaměření a vypracování inženýrsko-geologického průzkumu.

Po jejich zajištění už autorizovaný projektant vypracuje projektovou dokumentaci pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. a jako poslední krok v rámci inženýringu získá všechna potřebná vyjádření a souhlasy a nakonec i stavební povolení.

3 měsíce schválení žádosti
8-10 měsíců
Vypracování projektové dokumentace
4

Výběr nejlepšího dodavatele

Pro zadání veřejné zakázky a výběr dodavatele je třeba nejdříve vypracovat dokumentaci ve stupni pro zadání stavby (ZDS). Součástí této dokumentace je i vypracování podrobného výkazu výměr. Administrátor dotace připraví i všechny ostatní dokumenty a doklady požadované SFŽP pro výběrové řízení na dodavatele stavebně montážních prací. Následně administruje vlastní výběrové řízení, zodpovídá dotazy uchazečů a formálně zkontroluje výběr nejlepšího uchazeče obcí. Nakonec zajistí uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a vybraným uchazečem.

2 měsíce
Výběr nejlepšího dodavatele
5

Realizace Decentralu

Před vlastním zahájením prací vypracovává zhotovitel v součinnosti s obcí a občany harmonogram realizace stavby.

Jako první se pak obvykle navezou do obce domovní ČOV, popř. i nádrže na čistou vodu. Vlastní instalaci ČOV pak provádějí obvykle montážní skupiny skládající se z bagru, automobilu a 2 pracovníků, kteří zvládají osadit cca 2 - 3 ČOV za 5 pracovních dní. Při prvních instalacích zorganizujeme zaškolení uživatelů ČOV i pracovníka určeného obcí, který bude mít na starosti následný provoz a obsluhu Decentralu.

Jako další krok se zprovozňuje monitoring a předává se obci. Po dokončení stavby zajistíme kolaudaci a předání díla. Administrátor dotace zajišťuje průběžné proplácení faktur ze strany SFŽP a po ukončení stavby zajistí i vypracování závěrečného vyhodnocení akce (ZVA).

4-12 měsíců
celková doba realizace 21-27 měsíců
Realizace Decentralu
6

Zajištění provozu ČOV a monitoringu

Po dokončení stavby pomůžeme vyškolit odborně kvalifikovanou osobu pro provoz soustavy ČOV. Dále dohlédneme na zajištění provozu monitoringu a zasílání datových zpráv mezi ČOV a dispečinkem. Díky stejnému dodavateli ČOV a monitoringu je toto bez komplikací. Můžeme nabídnout obci i zajištění odběrů vzorků, popř. pravidelných revizí ČOV odborně způsobilou osobou (OZO) vždy po 2 letech. V případě zájmu dokážeme zajistit i pravidelný servis ČOV z strany dodavatele např. pro prventivní kontrolu funkce, výměnu membrán ve dmychadle, apod. Dále vypracováváme 1 x ročně požadovanou souhrnnou roční zprávu o provozu všech ČOV a zasíláme ji na SFŽP.

Celkově dokážeme obci zajistit komplexní technickou i odbornou podporu po celou dobu udržitelnosti projektu 10ti let od odborníků provozujících i obecní ČOV a centrální kanalizace.

10 let
Zajištění provozu ČOV a monitoringu

Prohlédněte si naše
úspěšné realizace

Chcete vědět víc?
Jsme vám k dispozici

V rámci partnerství s obcemi nabízíme komplexní odbornou a technickou podporu při realizaci i provozu.

Unikátní technologie

patentována v několika zemích

Kompaktní systém

i řízení ČOV a vzdáleného dispečinku

ČOV české výroby

české know-how, vyrobeno v ČR

TopolWater, s.r.o. — zastřešující společnost